ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

  1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
  2. มาตรการป้องกันการรับสินบน
  3. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
  4. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
  5. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  7. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  8. มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  9. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลเมืองบ้านบึง
close(x)