กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 นำโดยนายชนัฐ เทศนศิลป์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ อาทิ เช่น ต้นประดู่, ต้นขนุน, ต้นขี้เหล็ก, ต้นพะยูง, ต้นหว้า ฯลฯ จำนวน 300 ต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณที่สาธารณะของเทศบาลเมืองบ้านบึง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

close(x)