ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศประสาท ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)