ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
  2. ปภ. แนะวิธีรับมือพายุฤดูร้อน ลดเสี่ยงอันตราย
  3. กรม สบส. เตือนประชาชนบริโภคอาหารดิบ เสี่ยงติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร อาจถึงขั้นเสียชีวิต
  4. 7 วิธีสังเกตตู้น้ำหยอดเหรียญที่สะอาดปลอดภัย
  5. กรมบัญชีกลางอัปเดตการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ พ.ค. 65 เป็นต้นไป

close(x)