ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสะพานคนข้ามหน้าสำนัก งานเทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)