ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. แจ้งเตือนสถานการณ์โควิด 19 ประเทศไทย เป็นระดับ 3
  2. ปภ. แนะรู้ทัน รับมือภัยพิบัติ ดำเนินชีวิตปลอดภัย
  3. เตือนภัยระวัง!! ไลน์ปลอม
  4. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล เปิด “สายด่วนเลิกยาเสพติด”
  5. อย่าโอน…รณรงค์คนรู้ทันแก๊งคอลเซ็นเตอร์

close(x)