การลงพื้นที่เยี่ยมและให้การช่วยเหลือกับผู้สูงอายุ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง มอบหมายให้นายเชวง จินตนาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง พร้อมด้วย

1.นางสาวตะวัน ทองทองหลาง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง

2.นางนิธินันท์ ถิรเดชวรธันย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

3.นายคมสรณ์ ขุนณรงค์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาการหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และอาสาสมัครมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) นำผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายประสิทธิ์ ปันสุพฤกษ์ และนางม้วย แซ่เฮง รับมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ จากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านบึง ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับนายกเหล่ากาชาดและคณะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมและให้การช่วยเหลือกับผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสมศักดิ์ ตันเต็มทรัพย์ และนางบัว ตุ้มทอง และหลังจากนั้นนายเชวง จินตนาเลิศและคณะได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จำนวน 20 ถุง ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”

close(x)