โครงการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด และนางเกษร อัศวนนท์วิวัฒน์ รองประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา และคณะ วิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “รัก เข้าใจ อภัย ลดความขัดแย้งภายในครอบครัว” กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว คณะกรรมการพัฒนาสตรี และเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) จำนวน 65 คน ณ ห้องดอกลำดวน อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)