โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน”

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน”)

โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการมูลฝอยในครัวเรือน วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)