ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ระดับมัธยมศึกษา

close(x)