โครงการอบรมสิ่งแวดล้อมเป็นมิตร ชีวิตเป็นสุข

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการอบรมสิ่งแวดล้อมเป็นมิตร ชีวิตเป็นสุข โดยมีนายสิทธิศักดิ์ เกียรติสุอาภานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โรงเรียนเทศบาล1 สถาวร) ครู และเจ้าหน้าที่เทศบาล วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร)

close(x)