โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ซึ่งมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โรงเรียนเทศบาล1 สถาวร) ครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมอบรมโครงการ โดยมีวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของยาเสพติด และมีการร่วมกิจกรรมถาม-ตอบ สำหรับนักเรียนในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร

close(x)