จัดโครงการสูงวัยอารมณ์ดี ชีวีมีสุขด้วยดนตรีอังกะลุงฯ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการสูงวัยอารมณ์ดี ชีวีมีสุขด้วยดนตรีอังกะลุง , โครงการฟ้อนรำพัฒนาสุขภาวะ ตามรอยวิถีไทย และโครงการกลองยาวสร้างสุขสูงวัยอย่างมีคุณค่า โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้สูงอายุได้เห็นความสำคัญ ในการดูแลสุขภาพ ใช้เวลาว่างในการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดูแลตนเองให้แข็งแรง สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ชั้น 2 ห้องดอกลำดวน เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)