โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชน

งานเด็กและเยาวชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชน โดยมีนายกฤษณะ โคตรหลงมา จนท.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องวิธีการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัว วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

close(x)