ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19 และการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. กองทัพบกให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  2. ปภ. บูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลัง
  3. กัญชากับสมองเด็ก
  4. หลักประกันของนายจ้าง
  5. เที่ยวน้ำตกอย่างไรให้ปลอดภัยในฤดูฝน
close(x)