ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. 4 แยก ปลอดโควิด-19 ลดการนำเชื้อเข้าบ้าน
  2. รู้หรือไม่ “ไฟดับ” หลายๆ ครั้งเกิดจากสิ่งนี้
  3. ไทยและจีนร่วมผลักดันและพัฒนาช่องทางการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน
  4. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน
  5. ฟีเจอร์ใหม่บน Line@1784DDPM บริการแจ้งเตือนภัย
close(x)