กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดช่องทางการเข้าถึง คู่มือการให้บริการตรวจวิเคราะห์เป็นรูปแบบออนไลน์

https://service.dmsc.moph.go.th/dmscservice/

close(x)