โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 11

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 งานสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 11 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง กล่าวพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวกานต์สินี กนะกาศัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

close(x)