“การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง”

“การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง”

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิง และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายเชวง จินตนาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการฝึกอบรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร)

close(x)