โครงการอบรมความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดิจิทัล ให้แก่เด็กและเยาวชน

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดโครงการอบรมความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดิจิทัล ให้แก่เด็กและเยาวชน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องปลอดภัย สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง ให้การบรรยาย ภายใต้หัวข้อเรื่อง หลักสูตรพื้นฐานการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) หลักสูตรดิจิทัลเทรนด์เพื่อชีวิตนำสมัย (Digital Trends) ซึ่งมีเด็กและเยางชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมจำนวน 15 คน เวลา 09.00 – 12.00 น. วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)