โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลที่ 1) จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ( ได้เป็นตัวแทนศูนย์ภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเยาวชน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในงาน “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ”

โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ )

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก)ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ

นักวิทยาศาสตร์น้อยประถมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ภาคตะวันออก ครั้งที่ 39 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด

1. เด็กชายธีรกุล ทองคำ

2. เด็กหญิงชนิษฐา รู้ฉลาด

3. เด็กหญิงวาศินี ทองคำ

ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ( ได้เป็นตัวแทนศูนย์ภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเยาวชน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในงาน “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ”

โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ )

close(x)