ประชุมคณะกรรมการสตรีท้องถิ่นและสมาชิก และคณะกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ครั้งที่ 6

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.กองสวัสดิการสังคม จัดประชุมคณะกรรมการสตรีท้องถิ่นและสมาชิก และคณะกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ครั้งที่ 6 โดยมีนางสาวตะวัน ทองทองหลาง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง กล่าวพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสตรีและสมาชิก นางอำพร กฤติยานีรนาท ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินโครงการ เสนอความต้องการในการอบรมการประชุมสตรี การอบรมอาชีพ ในปีงบประมาณ 2566 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)