ประชุมเวทีประชาคมเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดประชุมเวทีประชาคมเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12 โดยมี นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม ชมรม และเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม ซึ่งเวทีประชาคมเป็นเวทีที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สอบถามติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องต่างๆ และแจ้งเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ปัญหาของชุมชน เพื่อเทศบาลเมืองบ้านบึงนำไปแก้ไข ปรับปรุง ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

close(x)