โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้มีสมาชิก อปพร. เทศบาลเมืองบ้านบึงเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)